آموزش در فضایی پویا، شاداب و پرانرژی

با فراهم سازی تجهیزات ورزشی و تفریحی در محیط آموزشگاه قیاس، سعی شده تا آموزش های تخصصی دانش آموزان عزیز در فضای پویا، شاداب و پرانرژی انجام شود. دانش آموزان عزیز می توانند در ساعات استراحت و تفریح خود، از امکانات ورزشی و تفریحی نظیر فوتبال دستی، پینگ پونگ، ایرهاکی و ... استفاده نمایند.


چاپ